KOŠICE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie

1. júla 2020 - 2. júla 2020 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 1. júla 2020
2. júla 2020
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov

CieľKomplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 01.01.2020.PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA STIAHNUTIE TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, zabezpečený obed
Rozsah a náplň

- Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Výnimky zo ZoVO

- Aktuálne finančné limity

- PHZ (spôsob, forma a postup zisťovania)

- Rozdelenie predmetu zákazky (zakázané a dovolené)

- Lehoty v ZoVO a ich počítanie

- Opis predmetu zákazky s enviromentálnym a sociálnym hľadiskom

- Podmienky účasti s enviromentálnym a sociálnym hľadiskom

- Osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická a odborná spôsobilosť

- Vyhradené zákazky, osobitné podmienky plnenia zmluvy

- Konflikt záujmov

- Skupina uchádzačov

- Vysvetľovanie vo VO

- Subdodávatelia

- Súťažné podklady podľa ZoVO

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Zábezpeka

- Komisia

- Otváranie ponúk

- Vyhodnotenie podmienok účasti

- Tri rôzne spôsoby vyhodnotenia ponúk

- Mimoriadne nízka ponuka a vysvetľovanie ponúk

- Vyhodnocovanie prvého, prvých troch alebo všetkých

- Výsledok vyhodnotenia, poskytnutie súčinnosti pri uzatvorení zmluvy

- Uzatvorenie zmluvy a RPVS, dodatky, zrušenie VO

- Informačné povinnosti a archivácia

- Elektronizácia VO

- Nadlimitné postupy VO (Verejná súťaž a priame rokovacie konanie)

- Podlimitné zákazky cez EKS a cez Vestník

- Zákazky s nízkou hodnotou

- Ex ante posúdenie, povinná kontrola NLZ pred podpisom zmluvy, žiadosť o nápravu, námietky

- Najčastejšie nedostatky vo VO

- Dopady zákona o zaručenej elektronickej fakturácii na verejného obstarávateľa a uchádzača

Miesto konania
Kultúrno - spoločenské centrum
Jedlíkova 7
040 11 Košice

http://jedlikova7.intrak.sk/

K dispozícii sú 2 seminárne miestnosti vybavené flipchartom, dataprojektorom a wifi pripojením.
V budove sa nachádza samoobslužná jedáleň so širokou ponukou obedového menu.

Priestory sú zrekonštruované a vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu v Košiciach, sa nachádzajú na dobre dostupnom mieste.

Spojenie MHD:
  • Spoje premávajúce k zastávke OC Optima (oproti hotelu Košice):
           autobusové linky č. 10, 20L, 21, 23, 25, 52, 56
           električkové linky č. R1, R2, R8
  • Spojenie z vlakovej a autobusovej stanice – zo zastávky Palackého na OC Optima autobus č. 10
KOŠICE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie
Celkom 174 € (s DPH)

Partneri

Viac