BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel

8. októbra 2020 09:00-15:00 hod

JUDr. Ladislav Orviský

Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej inštitúcie a v súčasnosti pracuje ako právnik a metodik v štátnej správe. Popri tom nepretržite od r. 1996 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Forma Seminár
Dátum 8. októbra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých štátnych zamestnancov, osobitne pracovníkom osobných úradov a vedúcim zamestnancom a personalistom.

Cieľ

Cieľom školenia je prezentácia správnych postupov pri aplikácii zákona o štátnej službe, upozorniť na ustanovenia zákona nadobúdajúce účinnosť od 1. januára 2020 a riešenie aktuálnych problémov v štátno-služobnom vzťahu.

 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov školenia, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň

1. Problémové ustanovenia Zákonníka práce, t.j. pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu :

– Závislá práca – význam obsahu tohto pojmu pre personalistov spočíva v poznaní piatich charakteristických čŕt závislej práce s podmienkou ich kumulatívneho naplnenia k tomu, aby sme dokázali odlíšiť pracovnoprávny vzťah od zmluvného občianskoprávneho resp. obchodne právneho vzťahu ;

– Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v personálnej praxi – znalosť niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. je povinnosťou personalistu vyplývajúcou z § 1, odsek 4 Zákonníka práce. Absencia základných znalostí (právny úkon, doba, lehota, počítanie času, zánik práva a pod.) je častým dôvodom neodbornej práce personalistov s následkom prehratých súdnych sporov ;

– Zamestnávatelia a  zástupcovia zamestnancov – v personálnej praxi nestačí poznať, kto je zákonným zástupcom zamestnancov, ale tiež to, ktoré právne úkony a na akom právnom základe kto môže realizovať ;

– Zákaz diskriminácie zamestnancov – nadväznosť obsahu čl. 1 základných zásad na ustanovenie § 13 Zákonníka práce má hlboký význam a vyžaduje znalosť obsahu tejto ústavnej garancie ochrany zamestnancov ;

– Zmluvy v pracovnoprávnom vzťahu – konanie v omyle pri uzatváraní pracovnej zmluvy resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a konanie zamestnanca po uzatvorení týchto zmlúv, môže mať vážne právne následky súvisiace s možnosťou odstúpenia od zmluvy ;

– Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu – dôležitosť poznania situácie spočívajúcej v zmene zamestnávateľa pre pokračovanie pracovnoprávneho vzťahu je praxou potvrdená s tým, že často je táto situácia zneužívaná na vyhotovovania novej pracovnej zmluvy s cieľom poškodiť zamestnanca ;

– Zánik práva (preklúzia) – tento dôležitý a pre personalistov často nebezpečný právny inštitút pôsobiaci aj v pracovnom práve je častým dôvodom chybovosti pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt, z dôvodu neznalosti zákonných zásad počítania času ;

– Doručovanie – nesprávne doručovanie hlavne jednostranných právnych úkonov smerujúcich k zániku pracovnoprávneho vzťahu, je dôvodom na zbytočne prehraté súdne spory ;

– Význam a obsah výkladu pojmov – bez toho, aby sme poznali hlbší obsah jednotlivých pojmov, ktoré Zákonník práce vo svojom obsahu používa, nie je možné správne aplikovať jednotlivé právne úkony v personálnej praxi ;

– Pracovná zmluva a jej význam v praxi – znalosť judikatúry umožní zamestnávateľom dojednať pracovnú zmluvu so zamestnancom tak, aby bola aktom obojstrannej spokojnosti, garanciou práv zúčastnených strán, ale aj flexibilným nástrojom zamestnávateľa na efektívne využitie zamestnanca ;

– Skúšobná doba – inštitút pracovného práva zaručujúci ochranu záujmov zamestnávateľa aj zamestnanca v počiatočnej fáze pracovnoprávneho vzťahu ;

– Založenie a vznik pracovného pomeru – vysvetlenie pojmov platnosť a účinnosť už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v pracovnoprávnom vzťahu ;

– Preradenie na inú prácu – znalosť pojmu „lekársky posudok na pracovnoprávne účely“ je dôležitá nielen pri preradení na inú prácu, ale aj pri skončení pracovného pomeru vo vzťahu k zákonu NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinného od 1.12.2017 ;

– Skončenie pracovného pomeru - Dohoda o skončení pracovného pomeru  a na čo si dať pozor pri jej uzatváraní ;

– Výpoveď –  zamestnávateľ i zamestnanec majú výpovedi rozdielne povinnosti, ktorých neznalosť či nedodržanie vedie k neplatnosti výpovede ;

– Subjektívna a objektívna lehota – pri skončení pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pre porušenie pracovnej disciplíny je nesmierne dôležitá znalosť počítania času v súlade s platným Občianskym zákonníkom, pretože zmeškanie lehôt je u zamestnávateľov najčastejším a zbytočným dôvodom prehratých súdnych sporov ;

- Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas –  zákonné podmienky pre rozvrhovanie pracovného času ako základ dobrej spolupráce mzdových a personálnych oddelení ;

- Dovolenka – plánovanie a určovanie dovolenky a špecifické poskytovanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, nesprávna aplikácia § 104 Zákonníka práce ;

- Zhrnutie podstatných zmien v ZP vyplývajúcich z posledných novelizácií Zákonníka práce ;

 

2. Problémové ustanovenia Zákona o štátnej službe :

– Oboznámenie s Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 25. apríla 2018 ;

- Špecifiká štátnozamestnaneckého vzťahu ;

- Vznik štátnozamestnaneckého vzťahu a služobná zmluva a jej obsah ;

- Zaradenie blízkych osôb v štátnej službe ;

- Zmena štátnozamestnaneckého pomeru, rozbor jednotlivých druhov;

- Skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru ;

- Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca, vysvetlenie § 112  ;

- Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca ;

 

Záverečná diskusia

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac