BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

23. septembra 2020 - 24. septembra 2020 09:00-15:00 hod

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Špecializuje sa na Správne konanie a aplikáciu Správneho poriadku v praxi.

Forma Seminár
Dátum 23. septembra 2020
24. septembra 2020
Dĺžka 2 dni
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné, dozorné orgány a inšpekčné orgány, vrátane dekoncentrovaných orgánov štátnej správy), ako aj miestnych orgánov štátnej správy a ďalších

Cieľ

Cieľom seminára je objasniť podstatu, predmet, princípy a základné procesnoprávne inštitúty uplatňujúce sa v procedurálnych postupoch, ktoré sú vo verejnej správne veľmi rôznorodé s poukázaním na najnovšie pohľady na výklad a aplikáciu platnej procesnoprávnej úpravy.

Seminár je určený predovšetkým tým, ktorí svoj profesionálny život zasvätili správnemu konaniu, t. j. zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné, dozorné orgány a inšpekčné orgány, vrátane dekoncentrovaných orgánov štátnej správy), ako aj miestnych orgánov štátnej správy, ako aj zamestnancom územnej samosprávy – vyšším územným celkom a zamestnancom obcí, záujmovej samosprávy a fyzickým a právnickým osobám, ktorým zákon zveril rozhodovanie v právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach v oblasti verejnej správy.


Prihláška na školenie na stiahnute TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, občerstvenie v priebehu dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň

1. deň:

-Princípy správneho konania, ich podstata, členenie , interpretácia základných princípov /zásad/ a ich aplikácia v konaní a rozhodovaní správnych orgánov,

-Subjekty správneho konania – základné procesné práva a povinnosti účastníkov správneho konania,  procesná spôsobilosť byť účastníkom správneho konania – spôsobilosť na právne úkony, postavenie zúčastnenej osoby v správnom konaní

-Konanie pred správnym orgánom – začatie konania, všeobecné procesné inštitúty – ústne pojednávanie – právo alebo povinnosť správneho orgánu nariadiť ústne   pojednávanie; zápisnica a jej obsahové náležitosti, právo účastníkov konania nazerať do spisu a povinnosť správnych orgánov urobiť opatrenia, aby neboli zverejnené informácie týkajúce sa osobných údajov, doručovanie listových zásielok do vlastných rúk – fyzickým osobám, právnickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom

- Prerušenie konania – taxatívne dôvody pre prerušenie konania

- Zastavenie konania-zastavenie konania zápisom v spise

- Povinnosti správneho orgánu pred vydaním rozhodnutia

- Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie správneho orgánu –dokazovanie a dôkazné prostriedky, zásada voľného hodnotenia dôkazov

- Znalecké posudky, ich význam v správnom konaní.

2. deň:

- Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania – predvolanie, predvedenia, poriadkové opatrenia

- Lehoty pre vydanie rozhodnutia a opatrenia proti nečinnosti

- Rozhodnutie, druhy, formy, náležitosti, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia

- Právne prostriedky na preskúmanie rozhodnutia

- Odvolacie konanie –úkony prvostupňového a druhostupňového správneho orgánu

   - autoremedúra – zákonné predpoklady

- Aplikácia zásady reformatio in peius v odvolacom konaní

- Uplatňovanie mimoriadnych opravných prostriedkov.

- Obnova konania, taxatívne dôvody pre povolenie / nariadenie obnovy konania, lehoty, povoľovacie konanie.

- Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, princípy a spôsoby konania a rozhodovania preskúmavajúceho správneho orgánu.

 

Jednotlivé procesné úkony budú komentované i v nadväznosti na ustálenú rozhodovaciu prax  súdov na území Slovenskej republiky.Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Celkom 180 € (s DPH)

Partneri

Viac