Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

Pôsobí na kancelárii Rady úradu.Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  • Špecializácia lektora

    Podieľa sa na príprave druhostupňových rozhodnutí vydávaných na základe podaných odvolaní proti rozhodnutiam o námietkach, posudzovaniu návrhov na určenie, či došlo k zmene skutočností opodstatňujúcej uzavretie dodatku k zmluvám, ako aj ďalšej agende prislúchajúcej rade úradu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V rámci svojho pôsobenia na Úrade pre verejné obstarávanie sa venuje aj školiacej a vzdelávacej činnosti pre verejnosť.
  • Profesné skúsenosti

    Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave pôsobila od roku 2005 – 2013 na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore konania o námietkach ako členka a predsedníčka komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach. V rámci tejto činnosti sa venovala problematike verejného obstarávania v rámci riešenia revíznych postupov, podieľala sa
    na príprave rozhodnutí vydávaných v konaní o námietkach, ako aj príprave legislatívy v tejto oblasti.

Partneri

Viac