JUDr. Elena Sivová

JUDr. Elena Sivová

Má dlhoročné skúsenosti z procesov riadenia a prípravy VO a zabezpečuje procesy centrálneho obstarávania zákaziek. Pôsobí ako externá poradkyňa pre viacero miest a obcí v SR. Má skúsenosti s riadením, hodnotením a implementáciou regionálnych a národných projektov v rámci EŠIF.

  • Špecializácia lektora

    Má dlhoročné skúsenosti z procesov riadenia a prípravy VO a zabezpečuje procesy centrálneho obstarávania zákaziek. Pôsobí ako externe poradkyňa pre viacero miest a obcí v SR. Podieľala sa na tvorbe interných právnych aktov a príprave smerníc. Má skúsenosti s riadením, hodnotením a implementáciou regionálnych a národných projektov v rámci EŠIF. Venuje sa problematike inovatívneho obstarávania, zelenému VO (GPP) a sociálne zodpovedne orientovanému VO.

  • Profesné skúsenosti

    Vykonávala odbornú poradenskú činnosť vo verejnom obstarávaní pre Slovenskú živnostenskú komoru, Integrovanú sieť RRA, inštitúcie ústrednej a miestnej štátnej správy (ex - ante overovanie dokumentácie z VO v rámci Programu Švajčiarsko - Slovenskej spolupráce pre Úrad vlády SR, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Centrálny koordinačný orgán pre Partnerskú dohodu, Úrad pre verejné obstarávanie, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) a súkromného sektoru.

Partneri

Viac