JUDr. Bc. Radovan Konečný

pôsobí ako právnik, lektor a vysokoškolský pedagóg. Venuje sa poskytovaniu právneho aj ekonomického poradenstva. Lektorsky sa venuje oblastiam medicínskeho, občianskeho, daňového, komunálneho a trestného práva. V lektorskej činnosti vychádza z aktuálne platného právneho stavu ako aj z aktuálnej rozhodovacej činnosti národných a európskych justičných orgánov. Zároveň zastupuje organizácie v oblasti vymáhania pohľadávok a odškodného, zastupuje samosprávy a tretí sektor pred súdmi SR, orgánmi činnými v trestnom konaní ako aj správnymi orgánmi.

  • Špecializácia lektora

    je absolventom Fakulty práva PEVŠ v Bratislave a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Od roku 2010 pôsobí ako lektor najmä pre rozličné farmaceutické spoločnosti v oblasti medicínskeho, občianskeho, daňového, komunálneho a trestného práva. Zároveň zastupuje organizácie v oblasti vymáhania pohľadávok a má skúsenosti i v oblasti spotrebiteľského práva. Je právnikom pôsobiacim v treťom sektore, z právnickej praxe má skúsenosti s konaním pred súdmi SR, orgánmi činnými v trestnom konaní ako aj pred správnymi orgánmi.

Partneri

Viac