Ing. Oxana Hospodárová

Ing. Oxana Hospodárová

Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Od roku 1993 pôsobí vo verejnej správe – v štátnej správe aj v územnej samospráve, a to najmä v oblastiach kontroly ekonomickej a riadiacej. Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2002 so zameraním na: kontrolu v územnej samospráve, finančnú kontrolu, rozpočtovníctvo, financovanie, hospodárenie s majetkom a správu majetku obcí, sťažnosti a petície, pôsobnosť orgánov územnej samosprávy, manažment a ekonomickú agendu ZŠ a MŠ a pod.
Je odbornou garantkou aj lektorkou kurzov pre hlavných kontrolórov miest a obcí SR akreditovaných MŠ SR.
Venuje sa aj poradenskej a publikačnej činnosti so zameraním na témy, ktoré prednáša.

Partneri

Viac