Ing. Oľga Markovičová

Ing. Oľga Markovičová

Pracuje ako poradca v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Je certifikovaný školiteľ Elektronického trhoviska.

 • Špecializácia lektora

  Z predchádzajúcej pracovnej činnosti má bohaté skúsenosti jednak z riadenia prvostupňového výkonu štátnej správy piatich samostatných úsekov štátnej správy v rámci jednej inštitúcie v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a ochrany životného prostredia, jednak z metodickej, kontrolnej a normotvornej činnosti v oblasti verejného obstarávania. Pôsobí ako konzultant, poradca pre dodávateľov pri súťažiach.

 • Profesné skúsenosti

  Venuje sa zabezpečovaniu verejného obstarávania v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z predvstupových fondov EÚ – program SAPARD, opatrenie 4b pre obce do 5000 obyvateľov
  - spolupracovala pri príprave projektov v rámci OPZI, priorita 3 – Lokálna infraštruktúra, Opatrenie 3.1 Budovanie a rozvoj
  občianskej infraštruktúry v regiónoch
  - príprava verejného obstarávania v rámci OPZI
  - príprava investičného projektu „Obnova kultúrneho dedičstva – kaštieľa v Rakoľuboch na penzión Kmotor“ v rámci
  Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PS), Priorita 2 – Rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie 2.2 Podpora
  podnikateľských aktivít cestovného ruchu
  - zabezpečovanie verejného obstarávania v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre
  obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora
  - zabezpečovanie verejného obstarávania pre obstarávateľov z verejného sektora, členstvo v komisiách na hodnotenie ponúk,
  prípadne konzultačná činnosť pre obce
  - poradenská a konzultačná činnosť pre súkromných investorov v oblasti ÚP a SP
  - prednášková a lektorská činnosť

  V minulosti pracovala na pozícii vedúcej Riaditeľa odboru dohľadu nad verejným obstarávaním, ako vrchný radca na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava a ďalších inštitúciach. Pôsobila vo viacerých riadiacich pozíciách počas štátnozamestnaneckého pomeru. Bola členom viacerých pracovných skupín na miestnej úrovni samosprávy.

 • Publikačná činnosť

  Počas svojej kariéry sa venuje aj publikačnej činnosti.

Partneri

Viac