Ing. Adriana Hrivnáčiková

Ing. Adriana Hrivnáčiková

Oblasti verejného obstarávania sa venuje od roku 1997. Pôsobila na ŽSR, Ministerstve Financií SR a Ministerstve vnútra SR. Pracovala a v súčasnosti opäť pracuje v súkromnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexného, ako aj ad hoc poradenstva k procesom verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dotovaných obstarávateľov, ako aj pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Bola odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie od roku 2001. 

 • Špecializácia lektora

  Počas svojej praxe realizovala desiatky verejných obstarávaní najmä v oblasti tovarov a služieb, pripravila mnohé interné smernice a manuály o verejnom obstarávaní, venuje sa aj špecifikám verejného obstarávania vo vzťahu k projektom financovaným z fondov EÚ/ES, zároveň prednáša, školí a publikuje v oblasti verejného obstarávania. Je tiež školiteľkou Elektronického trhoviska.

 • Profesné skúsenosti

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - ex-ante kontrola verejného obstarávania a nezávislé a odborné posudzovanie zadávacích podmienok, technických špecifikácií, príslušných oznámení, súťažných podkladov, súťažných podmienok a ďalších dokumentov súvisiacich s procesom verejného obstarávania; poskytovanie konzultácií; tvorba metodických dokumentov v oblasti verejného obstarávania (smernice, manuály,...); školiaca činnosť v oblasti verejného obstarávania vrátane Elektronického trhoviska.

  Ďalšie profesijné skúsenosti získavala na Ministerstve financií, v spoločnosti Železnice Slovenskej republiky ako špecialista na verejné obstarávanie. Venovala sa realizácií procesov vo verejnom obstarávaní, tvorbe odborných stanovísk a analýz a implementácii investičných projektov. Zabezpečovala procesy verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní projektov financovaných z fondov EÚ (PHARE/Prechodný fond), realizovaných verejným obstarávateľom - MF SR v prospech iných verejných obstarávateľov. • Publikačná činnosť

  Je autorkou riadiacich a metodických dokumentov v oblasti verejného obstarávania pre Ministerstvo financií, Ministerstvo vnútra (smerníc, manuálov,...).

Partneri

Viac