Doc. Ing. Vasil Vodzinský, CSc.

Doc. Ing. Vasil Vodzinský, CSc.

Pôsobí na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na pozícii pracovníka kancelárie Vedúceho služobného úradu ako špecialista na verejné obstarávanie, externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o. 

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na komplexnú činnosť vyplývajúcu z postupov pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Profesné skúsenosti

  Počas svojej bohatej praxe zastával na rôznych pôsobiskách vedúce a managerské funkcie spojené s verejným obstarávaním. Pôsobil na Ministerstve dopravy, spojov a verejných prác SR, na Ministerstve vnútra SR, v kancelárii Národnej rady SR, na Slovenskej pošte, Generálnom investorovi Bratislavy, Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania, Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a ďalších inštitúciach. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.
 • Publikačná činnosť

  Aktívne sa venuje publikačnej činnosti:spoluautor 10 vysokoškolských skrípt a učebných pomôcok
  • autor 9 vedeckých publikácií – 2 v zahraničí
  • autor 10 odborných článkov publikovaných v odborných časopisoch
  • spoluriešiteľ a riešiteľ 19 výskumných úloh
  • spoluriešiteľ a riešiteľ 14 projektov a 13 expertíznych posudkov
  • autor troch vyžiadaných prednášok v zahraničí

Partneri

Viac