Príprava súťažných podkladov a oznámení NIE JE jednoduchý administratívny úkon

23. augusta 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti Otidea, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Seminár
Dátum 23. augusta 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre zadávateľov verejných zákaziek - verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dotované osoby – osoby podľa § 8 ZVO.

Cieľ

Seminár je zameraný na aplikáciu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní v rámci prípravnej fázy verejného obstarávania, ktorá je najdôležitejšia a zahŕňa určenie celkovej stratégie zadávania príslušnej zákazky. Prípravná fáza zahŕňa špecifikáciu predmetu zákazky, určenie PHZ, určenie zákazky z hľadiska finančného limitu, určenie postupu zadávania zákazky, jednoznačný opis predmetu zákazky, určenie podmienok účasti, určenie hodnotiacich kritérií, lehôt na spracovanie ponuky, spracovanie súťažných podkladov, v ktorých určíte pravidlá pre záujemcov/uchádzačov vrátane obchodných podmienok a návrhu zmluvy. V tejto fáze sa nevyhnete informačným systémom a elektronizácii pri spracovaní a zasielaní oznámení vo verejnom obstarávaní, ktoré musia korelovať so súťažnými podkladmi.

Prihláška na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály, občerstvenie počas dňa a stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň
  • Plánovanie vo verejnom obstarávaní je stále podceňované, čo komplikuje samotný proces VO; rozpočtovanie a spracovávanie finančných plánov má priamy súvis s plánovaním vo VO. VO nie je ad hoc agenda, potrebuje svoju stratégiu a plán.
  • Špecifikácia zákaziek z hľadiska inštitútov zákona o verejnom obstarávaní. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Jednoznačný a nestranný opis predmetu zákazky. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich preferencia.
  • Podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a k PHZ zákazky, ako ich objektívne hodnotiť z hľadiska zákonných inštitútov.
  • Pravidlá pre záujemcov/uchádzačov, určené v súťažných podkladoch, ich štruktúra a zrozumiteľnosť.
  • Obchodné podmienky a návrh zmluvy.
  • Elektronizácia nabieha  postupne, bude spoľahlivým nástrojom pre verejných obstarávateľov a zníži administratívnu náročnosť v procesoch VO ?
  • Limitujúce faktory pre obsah oznámení vo verejnom obstarávaní, ktoré sú plne elektronické.
  • Prístup k súťažným podkladom, komunikácia vo verejnom obstarávaní.
  • Vaše problémy a otázky.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Príprava súťažných podkladov a oznámení NIE JE jednoduchý administratívny úkon
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac