Všetky články

Konferenčné fórum "ZÁKON JE MŔTVY! NECH ŽIJE ZÁKON!

Viac príležitostí pre malé podniky
 
Na konferencii o verejnom obstarávaní hodnotili odborníci nový zákon a jeho šance veci zmeniť.
 
Za desať rokov platnosti bol zákon o verejnom obstarávaní dvadsaťšesťkrát novelizovaný. Napriek tomu Európska komisia v poslednej správe o Slovensku upozornila na jeho viaceré nedostatky. Tvorcovia nového zákona, ktorý platí od 18. apríla, sa ich snažili odstrániť.
 
Do novej legislatívnej úpravy bolo treba tiež začleniť tri smernice EÚ a – ako hovorí Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie – aj zapracovať poznatky z praxe. Práve s jej predstaviteľmi, zástupcami verejných obstarávateľov i dodávateľov, sa tvorcovia zákona stretli minulý týždeň v Bratislave na konferencii, ktorú pripravila vzdelávacia spoločnosť OTIDEA a nazvala ju „Zákon je mŕtvy! Nech žije zákon!“.
 
„Toto je historicky prvá konferencia, nad ktorou prevzal náš úrad záštitu,“ povedala na úvod Z. Táborská a dodala, že je to znak, ako veľmi tejto inštitúcii záleží na úrovni verejného obstarávania. Vo svojom vystúpení sa venovala príčinám a okolnostiam vzniku nového zákona. Hovorila o problémoch, ktoré sa snaží odstrániť a ktoré kritizoval Brusel – chýbajúce odborné znalosti, diskriminačné podmienky účasti, nedostatočne špecifikovaný predmet zákazky, nevyvážené kritériá hodnotenia, zdĺhavý proces verejného obstarávania. Podľa nej už sú vytvorené legislatívne podmienky, aby bolo verejné obstarávanie transparentné, nediskriminačné a podporovalo hospodársku súťaž.
 
Odborníci na konferencii diskutovali v dvoch paneloch. V prvom sa venovali novému zákonu s prihliadnutím na európske smernice, sumarizovali jeho východiská, ciele a predpovedali prínosy. Témou bolo aj transparentné a efektívne narábanie s verejnými financiami. Ako v diskusii upozornila lektorka v oblasti verejného obstarávaniaDagmar Melotíková, mestá a obce nemajú peniaze na experta na túto oblasť. Spoliehajú sa na agentúry, čo podľa nej prináša problémy. Podľa Jaroslava Kračúna z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (útvar Inovatívne a elektronické obstarávanie) sa v zahraničí využíva spoločné verejné obstarávanie viacerých obcí a na komplikovanejšie zákazky sa vytvárajú štátne agentúry.
 
V druhom paneli posudzovali prítomní novú legislatívnu úpravu najmä z hľadiska zapojenia malých a stredných podnikateľov do verejných zákaziek. Podrobnejšie sa venovali možnosti deliť zákazku, aby sa tak podporili malí a strední podnikatelia. Prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik sa venoval možnosti zadefinovať v súťažných podmienkach vyplácanie subdodávateľov priamou platbou. Diskutovalo sa o dodávateľských vzťahoch, o boji proti korupcii, tvorcovia zákona odpovedali tiež na konkrétne otázky zástupcov firiem.
 
Spoločnosť OTIDEA ďakuje partnerom za podporu pri realizácii konferencie:
Úrad pre verejné obstarávanie
Slovenský živnostenský zväz
eBIZ Corp. s.r.o.
Havel, Holásek & Partners, s.r.o., advokátska kancelária
Poradca podnikateľa - vydavateľský a vzdelávací dom
Tender Service, s.r.o.

Partneri

Viac